Informacje o projekcie

Projekt zakłada realizację wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach z branży automotive, cyklu certyfikowanych szkoleń, zajęć warsztatowych i projektowych oraz wizyt studyjnych u wybranych pracodawców, ukierunkowanych na zdobycie oraz kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy.

Projekt jest realizowany na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w okresie od 2018-01-01 do 2020-10-31.

Projekt  jest współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt jest skierowany do studentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Mechanicznego Technologicznego dla kierunków:

  • Automatyka i Robotyka,
  • Mechanika i Budowa Maszyn,
  • Mechatronika,
  • Zarządzanie i Inżynieria produkcji. 

Projektem zostanie objętych 166 studentów, stanowiących około 30% osób studiujących na danym kierunku studiów. Czas trwania stażu wynosi 120 godzin stażowych, trwa minimum jeden miesiąc i obejmuje co najmniej 20h zadań stażowych wykonywanych w tygodniu, w terminie wspólnie uzgodnionym pomiędzy pracodawcą a stażystą. Wynagrodzenie stażysty finansowane jest ze środków unijnych. 

Wartość projektu: 1 912 337,04 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 854 887,04 zł

https://www.power.gov.pl/

  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
Script logo